ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ

2022-12-28 6

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ, АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

2022 оны өргөдөл, гомдлын мэдээ, тайлан

2022 оны өргөдөл, гомдлын мэдээ, тайлан

2022-12-22 1

Өргөдөл гомдлын мэдээ